STÁB / Team

MŰVÉSZEK/ Artists

ALBERT Ádám

Albert Ádám (1975) 2003-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetemen, ahol jelenleg is tanít. Művészeti megközelítésmódjában a kulturális átadás, azaz a tudástermelés eszközeinek és módszereinek különböző aspektusaira reflektál, figyelembe véve azok történeti időben és földrajzi térben változó módozatait. Ezeket a társadalompolitikai kérdéseket az esztétika területén, a műveken keresztül áttételesen veszi górcső alá.

2007-ben az ESSL Award első díjában részesült, 2015-ben a Leopold Bloom Képzőművészeti-díjra, 2017-ben Esterházy Művészeti Díjra jelölték.

Legutóbbi egyéni kiállítása, Minden a mienk! címmel a budapesti Kassák Múzeumban és a Kertész igazsága címmel a Collegium Hungaricum Berlinben (2018) valósult meg. Szerepelt többek között a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum [Csend] – egy holokauszt kiállítás című tárlatán is. Munkái láthatók a Magyar Nemzeti Galéria Lépésváltás című 1945 utáni magyar művészetet bemutató állandó tárlatán. 

A művész Budapesten él és dolgozik.

/ Ádám Albert (1975) graduated in 2003 at the Hungarian University of Fine Arts, Budapest, where he currently works as an associate professor. His artistic attitude is to reflect on a wide range of cultural‐intellectual transmissions (that is, the means and modes of knowledge production) that traverse through historical time and geographical space. These socio‐political problems, however, are not addressed directly, rather he places (or displaces) certain questions or aspects of socio‐cultural issues into the sphere of aesthetics.

In 2007, he won the 1st prize of the ESSL Award, in 2015 he received the Leopold Price nomination and in 2017 Esterházy Art Award nomination.

His latest solo exhibition was Everything is Ours! in Kassak Musem, Budapest and The Gardener’s Truth in Collegium Hungaricum Berlin (2018). He also participated in Ludwig Museum’s [Silence] – a holocaust exhibition, as well. His works are on display for example in the Hungarian National Gallery’s permanent exhibition, Hungarian Art After 1945. 

ESTERHÁZY Marcell

Esterházy Marcell (1977) 2003-ban diplomázott a Képzőművészeti Egyetem Intermedia tanszékén. Tanult a Marseillei Képzőművészeti Egyetemen, majd 2014-től az MKE Doktori Iskola doktorandusza volt.

A Lucien és Rodolf Hervé-díj különdíjasa, Studió-díjas, 2015-ben jelölték az Európai Fotóhónap Arendt-díjára.

Több mint tíz évig élt Franciaországban, Marseilleben és Párizsban.

Sokféle médiumban alkot, jellemzően saját emlékeivel, illetve a családi és más talált archívumok anyagaival dolgozik.

Itthon az acb Galéria képviseli.

/ Marcell Esterházy (1977) graduated at the Hungarian University of Fine Arts, Intermedia Department in 2003. He studied the University of Fine Arts, Marseille, then from 2014 he participated at the DLA program of the Hungarian University of Fine Arts.

He won the special prize of Lucien and Rodolf Hervé Award, the Studio Award, and he was nominated for the Arendt Award of the European Photo Month in 2015.

He lived in France, Marseille and Paris, for more than 10 years.

He works in different media, and typically uses the memories of his own, the archive materials of his family or other sources.

In Hungary, he is represented by the acb Gallery.

SCHULLER Judit Flóra

Schuller Judit Flóra (1991), vizuális művész. Kutatásának és munkáinak középpontjában az emlékezet és a felejtés mechanizmusának vizsgálata áll. Gyakran a saját családi archívuma felől közelíti meg a témát, ezáltal is fókuszba helyezve a privát és a kollektív emlékezet között húzódó határvonalakat.

/ Judit Flóra Schuller (1991), visual artist. Analysing the mechanism of remembrance and forgetting is in the centre of her research and works. She often approaches the topic through the archive of her own family, this way focusing on the boundaries between private of collective memory.

SZABÓ Nóra (1992)

Szabó Nóra (1992), képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerzett diplomát. Jelenleg Budapesten él és alkot. 

Munkásságára jellemző, hogy a lenyomat képzés gyakorlatán keresztül vizsgálja a tárgy, a kép és az idő kapcsolatát, ezáltal az érzékelésünk tulajdonságait írja körül.

/ Nóra Szabó (1992), artist, graduated at the Hungarian University of Fine Arts.

Currently lives and works in Budapest. In her practice, she typically uses the print method through which she analyses the relationship of the object, the image and time, thereby she describes the attributes of our perception.

SZÁSZ Lilla

Szász Lilla (1977) az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett orosz-esztétika szakon. 

Művészeti munkássága olyan kérdésekre irányul, hogy az emberek miként élnek különböző körülmények hatására létrejött zárt közösségekben, Magyarországon és külföldön egyaránt. Fényképezett többek között hajléktalan anyákat, fiatalkorú, intézetben élő lányokat, és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj támogatásával New Yorkban élő második világháborús orosz zsidó veteránokat.

/ Known for her socially inspired works, Lilla Szász (1977) focuses on stories of human vulnerability and is concerned with issues of immigration, identity and gender. Her practice is rooted in the process of documentary photography.

In her long-term projects, Szasz engages with marginal groups of people living in closed, special communities. She has photographed elderly women in shelter houses, young criminal girls in detention homes, a family of prostitutes, a retired porn star caring about her mother and Autistic nephew, and, most recently, a woman living with HIV, who lost her husband 10 years ago and now completely devoting her life to voluntarism.

VÉRI Dániel, PhD

Művészet- és kultúrtörténész, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum tudományos titkára. Kutatási területei közé tartozik a vérvádak kultúrtörténete, valamint az 1945–89 közötti közép-európai művészet, különös tekintettel a zsidó identitás és a holokauszt kérdéskörére. Doktori fokozatát művészettörténetből szerezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (2016), disszertációját Major Jánosról, az 1960–70-es évek magyar neoavantgárd művészetének kiemelkedő, zsidó származású alakjáról írta. Diplomáit művészettörténetből (ELTE, 2009) és történelemből szerezte (CEU, 2010).

/ Art and cultural historian, head of scientific affairs at the Ferenczy Museum Center in Szentendre, Hungary. His research interests include the cultural history of blood libels as well as Central European art from the 1945–89 period, especially the artistic reception of Jewish identity and the Holocaust. He holds a PhD in the history of art from Eötvös Loránd University (2016); his dissertation was dedicated to János Major, a major Jewish figure of the 1960s–70s Hungarian neo-avantgarde. Previously, he received MA degrees in art history (ELTE, 2009) and history (Central European University, 2010).

KURÁTOR / Curator

DON Tamás

Don Tamás (1991), a debreceni MODEM kurátora. Szakdolgozati és kutatási témája a fiatal, pályakezdő képzőművészek integrációs lehetőségei a magyarországi kortárs képzőművészeti intézményrendszerben.

/ Tamás Don (1991), curator of MODEM, Debrecen. His research revolves around young, starting artists’ possibilities of integration into the institutional system of Hungarian contemporary art.

GRAFIKA / Graphics

BOZZAI Dániel (1988) 

Bozzai Dániel (1988) 2018-ban végzett a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervezőgrafika szakán. Témája a hatalom és az élelmiszerek relációi. Tagja és grafikua a “PAD, a környezeti igazságosságért” egyesületnek.  A képzőművészeti tevékenységeit megelőzően a Zsigmond Király Főiskola bölcsészettudományi karán szerzett diplomát Filmteoretika szakirányon.

/ Daniel Bozzai (1988) graphic designer, graduated at Hungarian University of Fine Arts in 2018. His research theme is the relation between power and food. He is a member and graphic designer of PAD Foundation for Environmental Justice. Before his artistic activity, he graduated from King Sigismund University as a film theorist.

DOKUMENTÁCIÓ / Documentation

BALOGH Viktória

Balogh Viktória (1992) a Kaposvári Egyetem Fotográfia mesterszakos hallgatója, művészeti munkáiban a tudás vizuális ábrázolásával foglalkozik. 2016-tól a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának, 2017-től az Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület tagja. 2018-ban a Magyar Fotóművészek Szövetsége Fotográfiai Ösztöndíjasa.

/ Viktória Balogh (1992) is studying in the Photography MA program at the University of Kaposvár. In her artistic work, she deals with the visual representation of knowledge. Member of the Studio of Young Photographers (2016-), and Studio of Young Artists’ Association (2017-). In 2018, she received the Photography Scholarship of the Association of Hungarian Photographers.

FORDÍTÁS ÉS WEB / Translation and web

SÁRAI Vanda

Sárai Vanda (1990) független kurátor és művészeti újságíró, a Teleport Galéria stábjának tagja. A Műértő szerkesztőségének tagja, illetve rendszeresen publikál többek között az artPortalon. Érdeklődése fókuszában a nacionalizmus és a kollektív emlékezet kérdései, a fenntarthatóság, illetve a társadalmilag elkötelezett művészet és a szociális design lehetőségei állnak.

/ Vanda Sárai (1990) independent curator and art journalist, member of Teleport Gallery. She’s a member of the editorial staff of the Hungarian print magazine Műértő, and regularly publishes articles in other art magazines such as artPortal. She’s interested in the questions of nationalism and collective memory, sustainability and the possibilities of socially engaged art and social design.