TÓTH Balázs Máté: KIPA KÉT FÁZISBAN: SKIPA ÉS KIPACAP / Kippah in two phases: Kipphat and Kippahcap

2017 kétcsatornás videó installáció, sapkák / 2017 two-channel video installation, caps

A kipa, vagy kapedli a zsidó vallás egyik meghatározó öltözet-eleme, célja, hogy a vallásos zsidó férfiak fedett fővel jelenjenek meg Isten színe előtt. Jelentése kupola, mely utal arra, hogy Isten akarata ráborul az egyénre. Egyes zsidó férfiak még kalap alatt is hordanak kipát, hogy ha az illem, vagy kényelmi okok úgy kívánják, és kalapjukat le kell venniük, fejük akkor se maradjon fedetlen.

A második világháború után a deportált zsidó holokauszt-túlélők egy része visszatért hazájába. A magyarországi kommunista vezetés ideológiája, miszerint – vallási, nemi vagy faji alapú megkülönböztetés nélkül – mindenki azonos tagja lehet a társadalomnak, pozitív értéknek tűnt a zsidóság számára is, ezért sokan beléptek a pártba. Ezzel párhuzamosan a kommunista vezetés is igyekezett politikailag megbízható, képzett embereket a soraiba toborozni, s e szempontoknak a korábbi jobboldali ideológia ellensége, a zsidóság tagjai közül sokan megfeleltek. Mindeközben a kommunista párt vezetésébe is több zsidó származású ember került, s ez idővel komplex problémává vált. A kommunista karhatalom intézkedései ugyan egyszerre sújtották a zsidókat, a keresztényeket vagy az ateistákat, mégis sokan az MKP-ba belépő zsidók haragjának vélték ezeket, s az irigység, az egyenlőtlenség érzése indulatokba fordult át. Ismét megjelentek az antiszemita hangok szerte az országban, melynek társadalma egyrészt még nem heverte ki a háború okozta traumákat, másrészt sok tekintetben megragadt a Horthy-korszak közgondolkodásának mintázataiban.

Képzeljük magunkat egy holokausztot túlélő zsidó szerepébe, ahogy a borzalmak után, visszatérvén hazájába azt észleli, hogy újra a félelemmel igazgatott és agresszív társadalom ellensége lesz. Felvállalná vallásos hagyományait, ám a közhangulat ezt nem engedi. A rejtőzködés egyik ilyen módszere az áttérés, mellyel számos zsidó élt ezekben az években. Másrészt kiállhat vallása mellett, de ha szükséges, hagyományait nem, vagy rejtve, a szélesebb társadalom elől elzártan követi.

A „skipa” egy kitalált korabeli fejfedő, mely egy a sapkába gombolható kipa verziója. Viselője így hagyományai szerint hordhatja a kipát, ám a konfliktusokat kerülvén a társadalom színe előtt, ha kell, ezt elrejtheti.

A „kipacap” a skipának a mai divatban megfelelő alternatív fiktív verziója, mely egy fullcap baseball sapka és egy kipa találkozásából született meg. A kipacap felhívja a figyelmet arra, hogy a XXI. századi társadalmakban még mindig jelen van az antiszemitizmus, s általa a vallása vagy származása miatt hátrányosan megítélt emberek folytonos feszélyezettségének érzése.

/ The kippah is an essential Jewish religious clothing, required so that religious Jewish men appeared in front of God with their heads covered. It means dome, referring to God’s will coating the individual. Jewish men often wear kippot under their hats as well, preventing them from being left with uncovered head even if decorum or comfort makes them remove their hats.

Following WW2, some of the deported Jewish Holocaust survivors returned to their home country. According to the Hungarian Communist leadership, everyone can be an equal part of society, irrespective of religion, sex, or race, which the Jewish population considered a positive value, and many joined the Party. Parallel to this, the Communist leadership strived to recruit trustworthy, skilled people, and many Jews—enemies of the previous right-wing ideology—met these conditions. Eventually, the growing number of Jews in the Communist party’s leadership became a complex problem. Jews were victims of Communist police actions just as much as Christians and atheists, yet, many regarded these as the revenge of the Jews joining the Hungarian Communist Party, and the feeling of envy and inequality turned into anger. Once again, anti-Semitism appeared throughout the country, the society of which hadn’t progressed the traumas of the war yet, and was stuck in the patterns of Horthy-era mentality.

Imagine you are a Holocaust-survivor Jew, returning home after all the horrors, only to see the aggressive society turning against you in fearful excitement. You’d like to embrace your religious traditions, but the atmosphere stops you from doing so. One way of hiding is to convert, a choice taken by many Jews these years. Also, you can stand up for your faith, but, if necessary, not its traditions; practicing those only in secret at best, hidden from the sight of the broader society.

A “kipphat” is a fictional hat from that time, with a kippah attached to its inside. Therefore, one can wear it according to religious traditions, and at the same time hide it from society, if needed, in order to prevent conflicts.

A “kippahcap” is the fictional, alternative version of the kipphat, fit for today’s fashion; it is the combination of a baseball cap and a kippah. The kippahchap stresses the fact that anti-Semitism remains to be present even in 21st-century societies, continuing to cause distress among people discriminated because of their religion or origin.