KISSPÁL Szabolcs: BÉKE KERT, PALESZTINA / Peace Garden, Palestine

A Deportált Híradó című lap 1945. július 8-augusztus 12-e között jelent meg Szatmárnémetiben Frischmann Henrik szerkesztésében, a munkaszolgálatból és a deportálásokból hazatérő szatmári és észak-erdélyi elhurcoltak információs orgánumaként. A lapnak összesen hat fellelhető száma jelent meg, viszont egyes kutatók szerint létezhetnek további, később megjelent lapszámok, amelyek könyvtárakba nem jutottak el. Az alábbi projekt kísérlet a lap 1946. december 26-i számának rekonstrukciójára.

A fennmaradt hat lapszám az információs anyagok mellett (eltűnt családtagok keresése, hírek túlélőkről és hazatértekről, alakuló segélyezési intézmények, szervezetek) rövid publicisztikákat is közölt. Ez utóbbiak egyrészt az elszenvedett traumákkal kapcsolatos első reflexiókból, másrészt a megváltozott társadalmi rendbe való beilleszkedés kérdéseivel foglalkozó írásokból álltak. A lap hangvétele egy teljes mélységében felbolydult világ szétzilált életű, traumatizált szereplőinek hányattatott helyzetét és lelkiállapotát tükrözi, amely a fájdalmas veszteségek számbavételén túl valamely mértékben mégiscsak bizakodóan tekint a jövőbe, elégtételt remélve az elszenvedett meghurcoltatásért, jog- és vagyonfosztásért, igazságtalanságokért.

A háborút követő időszak viszont számos viszontagságot tartogatott még az észak-erdélyi zsidóság számára: a vagyoni kárpótlás késlekedése, erősödő társadalmi feszültségek, az antiszemitizmus újraéledése, a cionista mozgalom megbélyegzése és üldözése, amelyek a kivándorlás fölerősödéséhez vezettek.

A kiadvány megkíséreli modellezni ezt a folyamatot: a keretet a Deportált Híradó legelső számának eredeti tartalma alkotja (1., 4. oldal), ehhez kapcsolódnak a Kolozsváron 1946-ban megjelent Egység – Az erdélyi zsidóság központi lapja induló évfolyamából válogatott anyagok (2., 3. oldal), s ezt az 1946-os év antiszemita atrocitásainak különböző források alapján összeállított kronologikus listája egészíti ki.

(Köszönet a kutatás során nyújtott meghatározó segítségért Tibori Szabó Zoltánnak, valamint Tordai S. Attilának – Tranzit.ro, Kolozsvár).

/ The periodical Deportált Híradó [Deportation news] was published in Szatmárnémeti (Satu Mare) between July 8 and August 12, 1945, edited by Henrik Frischmann, serving as newspaper for people coming back from labor service and deportation to Szatmár and Northern Transylvania. We are aware of six surviving issues, researchers, however, presume later issues that didn’t make it to any libraries. This project is an attempt to reconstruct the December 26, 1946 issue of the journal.

The surviving six issues, beyond providing information (search for lost family members, news on survivors and homecomings, establishing aid institutions and organisations), contained publications as well. The latters comprised the first reflections on the experienced traumas and articles addressing the assimilation into the changed social order. The tone of the journal echoes the struggles and the mental conditions of traumatized people in a deeply disturbed reality, their lives broken; yet, in spite of taking all the painful losses into account, it still looks into the future with hope, longing for compensation for the maltreatment suffered, for the abuse of their rights and wealth, for the injustices.

However, the period following the war held further difficulties for the Jewish population of Northern Transylvania; the delay of financial compensation, the growing social tensions, the return of anti-Semitism, and the stigmatisation and persecution of the Zionist movement, which all lead to an increase in emigration.

The publication attempts to outline this process; the original content of the first issue of the Deportált Híradó serves as its frame (pages 1 and 4), combined with material selected from the first year of the periodical Egység – Az erdélyi zsidóság központi lapja [Unity – central journal of Jews in Transylvania], published in Kolozsvár (Cluj) in 1946 (pages 2 and 3) and, based on different sources, a chronological list of the 1946 anti-Semitic atrocities.

(Thanks to Zoltán Tibori Szabó and Attila S. Tordai [tranzit.ro, Cluj] for helping the research.)

image